Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Місцеві вибори 2015

 Гаряча лінія

 Поточні онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Державні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Державний реєстр виборців

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2017

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

ПЛАНИ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2017

 

   

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА 

 

 

 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-

 ПРЕДСТАВНИЦТВО

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

КАРТА ШОСТКИ

 

 

 

 

1. Архівний відділ Шосткинської міської ради

 Доступ до публічної інформації

 Перелік ліквідованих підприємств, установ та організацій міста, документи з особового складу яких зберігаються в архівному відділі Шосткинської міської ради

 

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Миру, 3  

 

Email:  av-shostka@ukr.net 

 

Начальник:  Харченко Маргарита Миколаївна,  т. (05449) 2-05-08

 

Головний спеціаліст: Остапець Володимир Миколайович,  т.  (05449) 2-05-08

 

 Графік особистого прийому громадян керівником:  понеділок  з 9-оо до 12-оо

 

Положення про архівний відділ 

 

1. Архівний відділ Шосткинської міської ради є виконавчим органом місь­кої ради, утворюється за поданням міського голови міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила, підпорядкований її виконавчому ко­мітету та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повнова­жень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства також підконтрольний відповідно державному архіву області, Державному комітету архівів Україні ( далі Держкомархів України) в порядку встановленому зако­ном.

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Комітету Міністрів України, рішеннями обласної ради, нормативно-правовими актами Верховної Ради, прийнятими у межах їхньої компетенції, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про архівний відділ міської ради.

У здійсненні повноважень органів виконавчої влади у галузі архівної справи і діловодства відділ керується наказами Держкомархіву України, дер­жавного архіву області.

 1. Основними завданнями відділу є:

реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства в межах своєї компетенції, здійснення управління архівною справою і діловод­ства на території міста;

забезпечення дотримання законодавства України про Національний архівний фонд та архівні установи;

забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами, що мають місцеве значення, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та вико­ристання їх інформації.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Складає і за погодженням з Державним архівом області подає на зат­вердження міському голові цільові програми, плани розвитку архівної справи в місті та забезпечує їх виконання.

4.2. Забезпечує облік, зберігання і охорону:

документів Національного архівного фонду , що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, держав­них органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та органі­зацій:

документів Національного архівного фонду, що утворилися в процесі діяльності профспілкових, кооперативних, творчих та інших об'єднань грома­дян, переданих за їхньою згодою до відділу;

документів особового походження, що надійшли до відділу; фотодокументів та аудіовізуальних документів з історії міста; документів, переданих в установленому законом порядку на постійне чи тимчасове зберігання підприємствами, установами, організаціями не залеж­но від форм власності, а також об'єднаннями громадян.

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що доповнюють доку­менти відділу і використовуються для довідково-інформаційної роботи; облікових документів і довідкового апарату до документів,

4.3 Організовує роботу з внесенням документів до Національного архівно­го фонду або вилучення документів з нього фізичних осіб і юридичних осіб не­залежно від форм власності, що перебувають у зоні комплектування відділу.

 4.4 Проводить у встановленому порядку облік, обстеження та аналіз діяль­ності архівних установ, які створені на території міста, незалежно від форм власності та підпорядкування.

 4.5 Контролює збирання на території міста та продаж антикварних доку­ментів.

4.6 За дорученням Держкомархіву контролює дотримання власниками документів Національного архівного фонду, вимог законодавства щодо здійснення права власності на зазначені документи.

 4.7 Інформує Державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника, або власник яких невідомий, а також про продаж документів Національного архівного фонду з метою, реалізації пере­важного права держави на їх придбання.

4.8Складає і за погодженням з Державним архівом області подає на зат­вердження міському голові список підприємств, установ і організацій, документи яких підлягають зберіганню у відділі, готує пропозиції щодо утво­рення цього списку.

4.9 Приймає для зберігання документи Національного архівного фонду від органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і органі­зацій міста, а також архівні документи громадян і їх об'єднань.

 4.10 Приймає на зберігання архівні документи органів місцевого самовря­дування, комунальних підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без визначення правонаступників.

 4.11 Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підпри­ємствах, в установах і організаціях, що перебувають у зоні комплектування від­ділу, незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотрима­нням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання докумен­тів,

4.12 Подає міській раді пропозиції щодо створення трудового архіву для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юри-

дичних і фізичних осіб на території міста та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, надає консультативно-методичну допомогу в організації його діяльності.

4.13 Інформує міську раду, Державний архів області про факти втрати, знищення, пошкодження архівних документів, інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

4.14 Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи міс­цевого самоврядування, комунальні підприємства, установи і організації, дже­рела комплектування відділу та документів Національного архівного фонду, що належать громадянам, подає належні відомості про них Державному архіву області,

 4.15 Організовує надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, з науково-технічного опрацювання документів та використання їх інформації, розроблення методичних посібників з архівної справи і діловодства, підвищен­ня кваліфікації працівників архівних підрозділів та служб діловодства підпри­ємств, установ та організацій.

4.16 Передає за угодою до Державного архіву області у визначені ними терміни документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

4.17 Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національ­ного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

4 18. Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації про склад і зміст документів, що зберігаються у відділі, надає документи Національного архівного фонду для користування фізичним та юридичним особам; публікує, експонує та в іншій формі популяризує архівні документи, а також виконує інші функції, спрямова­ні на ефективне використання відомостей, що містяться в документах Націо­нального архівного фонду.

4.19. Видає підприємствам, установам і організаціям архівні довідки, копії та витяги з документів, що зберігаються у відділі, а громадянам - довідки соціально-правового характеру, а також іншим шляхом задовольняє запити юридичних і фізичних осіб, щодо використання архівної інформації.

4.20,       Організовує перегляд в установленому порядку рішень про обмежен­ня доступу до документів, забезпечує долучення до архівних документів на об­грунтовану вимогу фізичних осіб письмового спростування чи доповнення не­достовірних відомостей про особу.

4.21.    Визнає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

5. Відділ має право:

5.1. Отримувати від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що перебувають у зоні комплектування відділу, інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду та ведення діловодства, а від місцевих органів

державної статистики - оезоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань,

5.2. Давати у межах своїх повноважень підприємствам, установам і органі­заціям, що перебувають у зоні комплектування відділу, вказівки щодо роботи їхніх архівних підрозділів та ведення діловодства.

53, Надавати послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах,

5.4. Виконувати роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не забо­ронену законом діяльність з архівної справи і діловодства.

5.5 Вимагати від власника документів, від часу створення яких минуло понад 50 років, або в інших випадках, передбачених законодавством, подання цих документів для організації експертизи їх цінності.

5.6 Вимагати від юрцдичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити їх відчуження, вивезення за межі України, проведення експертизи цінності цих документів.

5.7 Порушувати питання про зупинення діяльності архівних установ, які не забезпечують збереженості Національного архівного фонду.

 5.8 Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд, архівні установи та про відшкодування ними шкоди, завданої власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

5.9 Обмежувати у випадках, передбачених законодавством, доступ до до­кументів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі,

5.10 Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

5.11 Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і діловодні служби підпри­ємств установ та організацій міста незалежно від форм власності, що перебу­вають у зоні комплектування відділу, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно з законодавством спеціально охороняються.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, устано­вами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з законодавством за погодженням відповідно з директором Дер­жавного архіву області.

 1. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну  відповідаль­ність за виконання покладених на відділ завдань;

затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх вико­нання.

 1. Статус посадових осіб відділу визначається згідно із Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 2. Для розгляду питань, пов'язаних з проведенням попередньої експертизи цінності документів та подання її результатів на розгляд експертно-перевірної комісії Держархіву області, а також інших питань у відділі створюється екс­пертна комісія.

Положення про персональний склад експертної комісії затверджує началь­ник відділу на підставі типового положення, затвердженого Держкомархівом.

 1. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету . Гранична чисельність та витрати на утримання відділу та штатний розпис

відділу затверджується міським головою.

 1. Відділ має печатку із зображенням свого найменування.

 

 

 Дорадчі органи при  відділі:

 

Експертна комісія архівного відділу міської ради  

    

 

Положення про експертну комісію    

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ

      МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 10.02.2011     Шостка    №   9  

 

 Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та наказу Держкомархівів України від 17.12.07 року № 182 "Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної державної адміністрації, міської ради" і   Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, та з метою визначення складу документів, що підлягають державному зберіганню, проведення експертизи їх цінності та відбору документів з простроченими строками зберігання на знищення:

 1. Затвердити склад експертної комісії архівного відділу міської ради (додаток 1).
 2. Затвердити положення про експертну комісію архівного відділу міської ради (додаток 2).
 3. Розпорядження міського голови  від 30.10.2009 року № 56  "Про створення експертної комісії архівного відділу міської ради" вважати таким, що втратило чинність.

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського

голови

 

С К Л А Д

експертної комісії архівного відділу міської ради

 

 

Харченко М.М.    -  начальник архівного відділу,   голова комісії;

Єпик Т.М.             -  начальник загального відділу,   член комісії;

Залозна Н.М.        -  головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку,  член                 

                                  комісії;

Марченко Н.Д.     -  директор Шосткинського краєзнавчого музею;                                                         

                                  член комісії;

Остапець В.М.      -  головний спеціаліст архівного відділу, секретар комісії.

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського

голови

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію архівного відділу міської ради

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердже­ного постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів», архівний відділ міської ради (далі – архівний відділ) утворює експертну комісію (далі - ЕК) для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з проведенням експертизи цінності документів, здійснення методичного керівництва і координації діяльності ЕК державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, фондово-закупівельних комісій музеїв, експертно-оцінних комісій бібліотек (далі – комісії з проведення експертизи цінності документів) та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) відповідного державного архіву.

2.  ЕК є постійно діючим дорадчим органом архівного відділу.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів), наказами директора держархіву області та затвердженим положенням.

4. До складу ЕК, який затверджується міським головою, входять фахівці архівної справи, працівники органів місцевого самоврядування, краєзнавці. Головою ЕК є начальник архівного відділу, а секретарем – один з його працівників.

  Секретар  за рішенням голови забезпечує скликання засідань ЕК, складає протоколи, доводить до відома заінтересованих установ і окремих осіб рішення ЕК, здійснює облік і звітність про її роботу, веде документацію і забезпечує її зберігання.

ЕК працює згідно з річним планом, затвердженим керуючим справами виконкому.

5. Завданням ЕК архівного відділу є координація роботи з проведення експертизи цінності документів  державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій, музеїв і бібліотек (далі – юридичні особи), що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

 6. ЕК архівного відділу приймає рішення про:

 6.1 схвалення і подання до ЕПК:

 списки юридичних та фізичних осіб, що є джерелами формування Національного архівного фонду (далі НАФ) і перебувають  у зоні комплектування архівного відділу;

описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, та описів справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, номенклатур справ юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

актів про вилучення документів з НАФ, які зберігаються в архівному відділі у юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

анотованих переліків унікальних документів НАФ, які зберігаються в архівному відділі, юридичних та фізичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

6.2 схвалення:

описів справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу та в діяльності яких не утворюються документи НАФ;

інструкції з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

 1. ЕК має право:

 контролювати дотримання архівними установами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, встановлених правил проведення експертизи цінності документів;

вимагати від архівних установ, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, розшуку відсутніх документів НАФ, документів з особового складу та письмових пояснень у разі втрати цих документів;

одержувати від архівних установ, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу, відомості, необхідні для визначення культурної цінності та строків зберігання документів;

заслуховувати на засіданнях керівників архівних установ про стан упорядкування, обліку та збереження документів НАФ;

запрошувати на засідання консультантів і експертів фахівців архівних установ та членів їх комісій з проведення експертизи цінності документів.

8. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж чотири рази на рік і вважаються правоможними, як­що на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

Рішення ЕК приймаються більшістю голосів, оформля­ється протоколом, який підписують голова  і секретар ЕК, та наби­рає чинності з моменту затвердження керуючим справами виконкому.

Рішення ЕК є обов’язковим для виконання всіма архівними установами, що перебувають у зоні комплектування архівного відділу.

9. У разі відмови керуючого справами виконкому затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутись із скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.

 

 

Оновлено

01.11.16

 

 

 

     

 

 
 
 
 
КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДІЙ 
 
 
 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "СВЕМА"

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛІК

МІСТА  ШОСТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

 СТАТИСТИКА  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НС 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

освіта

ЦЕНТРАЛЬНА

РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

црл шостка

ШОСТКИНСЬКА ОДПІ 

ШОСТКИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

пенсионный фонд шостка

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  

ОРГАНІЗАЦІЯ УСВА

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"