Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

№184 від 31.05.2011 р. "Про проект Програми правової освіти населення м.Шостки на 2011-2015 роки"

На виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001року № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995року №366 «Про Програму  правової освіти населення України», розпорядження  голови обласної державної адміністрації від 10.05.2011року № 332 «Про  Програму правової освіти населення Сумської області на 2011-2015роки»   виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Схвалити проект Програми правової освіти населення м.Шостки на 2011-2015роки (додається).
  1. Проект програми правової освіти населення м.Шостки на 2011- 2015 роки винести на затвердження сесії Шосткинської міської ради.

 

 

Додаток

до рішення виконкому

№_____ від _________

 

 

 

Проект Програми  правової освіти населення

м.Шостки на 2011-2015роки

 

І. Загальні положення

 

Розбудова України як демократичної, правової,- соціальної держави, головним обов'язком якої є утвердження та забезпечення прав та свобод людини, зумовлює необхідність підвищення рівня правової культури населення, потребує вирішення питань подальшого розвитку правосвідомості подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні правових знань. Недостатня правова обізнаність громадян часто є причиною порушень їх основних прав і свобод у повсякденному житті, серйозною перешкодою в реалізації ними конституційно закріплених норм. Таке становище зумовлює потребу у всебічному роз'ясненні правових актів, утвердженні їх у свідомості громадян та втілення у практику. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Правова освіта - складова частина системи освіти, що полягає в проведенні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків, що сприяють реалізації ними своїх прав і свобод, а також виконання покладених обов'язків.

 

II. Мета і завдання Програми     

                

Програма правової освіти населення м.Шостки на 2011-2015 роки (далі - Програма) передбачає створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Набуття громадянами України необхідного мінімуму правових знань забезпечується розгалуженою мережею загальноосвітніх та навчально-виховних закладів незалежно від форм власності, широким правовим інформуванням через засоби масової інформації та культурно-освітні установи, в процесі лекційної пропаганди та фахової підготовки. Правова освіта має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах .

 

Метою Програми є:  

 

удосконалення системи правової освіти населення в місті;

набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, підвищення загального рівня правової культури;

виховання громадянина, здатного відстоювати та захищати свої права,

формування його активної життєвої позиції;

формування поваги до чинного законодавства України та міжнародного права;

формування нетерпимості до насильства, правопорушень та злочинів.     

 

Основними завданнями Програми є:

 

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов'язки;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед, учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, працюють у органах місцевого самоврядування, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін, журналістів, які висвітлюють правову тематику;

широке інформування населення про правову політику держави та чинне законодавство;

сприяння подоланню правового нігілізму в суспільстві;

удосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

 

Мету та завдання Програми передбачається досягти шляхом:

 

утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських і національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості та правової культури конкретного громадянина, усього суспільства;

утвердження поваги до права та довіри до правників як правової традиції в українському суспільстві;

активної участі в організації та проведенні заходів із правової освіти населення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та видавничих організацій;

систематичного і безперервного поширення знань про державу та право серед населення, у тому числі шляхом оприлюднення в засобах масової інформації нормативно-правових актів, коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури;

забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;

розроблення сучасної методичної бази для реалізації всіх напрямків і форм правоосвітньої діяльності;

надання правових послуг навчальними закладами державної та інших форм власності на платній або безоплатній основі;

залучення громадян до участі з удосконаленні системи правової освіти;

сприяння самоосвіті населення з питань держави та права;

розширення ринку юридичних послуг;

безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;

всебічного міжнародного співробітництва з питань правової освіти населення.

 

III. Основні напрями реалізації Програми

 

Метою державної політики України є побудова сталого громадянського суспільства, демократичної, правової держави шляхом проведення системи державних та недержавних заходів, спрямованих на формування в населення належного рівня правової культури та правової свідомості як визначального чинника в оцінці позитивного ставлення громадян до права та закону. Стаття 40 Конституції України проголошує демократичний принцип участі громадян в управлінні державою.

Правове регулювання охоплює всі сфери суспільного життя, оскільки людина є суб'єктом багатьох типів правових відносин - цивільних, адміністративних, трудових, сімейних тощо.

Проявом ставлення особистості та суспільства до права, законності є правосвідомість, як частина правової культури, що формується під дією об'єктивних та суб'єктивних факторів суспільного розвитку. На неї впливають не тільки історичні та соціальні процеси, а й геополітична ситуація в державі та духовна сфера суспільства. Якщо правова система функціонує в умовах законності, свободи, соціальної справедливості, поваги до права, то це сприяє зростанню правосвідомості всіх суб'єктів.

Адекватне орієнтування в сучасному світі неможливе без вивчення комплексу правових знань. У процесі правової освіти населення значну роль відіграють соціально-вікові особливості громадян.

Правова освіта має здійснюватись у всіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, де буде проводитись позакласна, позааудиторна правонавчальна та правовиховна робота із залученням працівників правоохоронних органів, установ юстиції, вчених-юристів, юристів-практиків, представників правозахисних організацій та інших фахівців.

Методичне забезпечення правової освіти здійснює Шосткинське міськрайонне  управління юстиції у Сумській області, управління освіти, відділ культури і туризму Шосткинської міської ради, відділ з питань внутрішньої політики Шосткинської міської ради, сектор у справах сім'ї, дітей і молоді Шосткинської міської ради, що визначають принципи, форми і методи проведення право-роз'яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари та інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.

місцеві телерадіокомпанії та місцеві друковані засоби масової інформації систематично інформують населення про національне законодавство України та міжнародні нормативно-правові акти, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

До кадрового потенціалу з правової освіти громадян входять представники управлінь та установ юстиції, викладачі правознавства та інших юридичних дисциплін, юрисконсульти, адвокати, студенти старших курсів юридичних факультетів вищих навчальних закладів освіти міста, а також представники органів влади, органів місцевого самоврядування, правозахисних громадських організацій тощо.

Методичні матеріали з питань правової освіти населення періодично друкуються на сторінках обласних та місцевих газет.

 

IV. Матеріально-технічне забезпечення виконання Програми

 

Витрати на виконання передбачених програмою заходів здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету м.Шостка та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

V. Очікувані результати

 

Реалізація Програми сприятиме:

 

підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства, в цілому;

формуванню в громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, національних правових цінностей, подоланню правового нігілізму;

підвищенню рівня правової обізнаності населення.

 

VI. Основні заходи щодо виконання Програми :

 

1. Аналіз стану правової освіти населення та внесення пропозицій щодо її поліпшення.

Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

                                                        Постійно.

 

2. Сприяння роботі координаційно-методичній раді з правової освіти населення.

Служба у справах дітей Шосткинської міської ради, сектор у справах сім’ї та молоді Шосткинської міської ради, Шосткинський міський центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді, управління освіти Шосткинської міської ради, відділ культури та туризму Шосткинської міської ради, відділ внутрішньої політики Шосткинської міської ради, Шосткинське міськрайонне управління юстиції

                                                             Протягом 2011 року 

 

3. Удосконалення структури та роботи юридичного всеобучу з метою охоплення ним широких верств та соціальних груп населення. Розгляд питань стану правової освіти населення на засіданнях Шосткинської Міжвідомчої координаційно – методичної ради з правової освіти населення

Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Шосткинське міськрайонне управління юстиції, управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради,відділ культури і туризму Шосткинської міської ради, служба у справах дітей Шосткинської міської ради, сектор у справах сім’ї та молоді Шосткинської міської ради, Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління освіти Шосткинської міської ради,  Шосткинський міськрайцентр зайнятості населення, Шосткинська міжрайонна  державна податкова інспекція  у Сумській області, Шосткинська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України,  Управління Пенсійного фонду України в м.Шостка, Шосткинський МРВ УМВСУ в Сумській області, Казенний завод «Зірка», Казенний завод «Імпульс», Телерадіокомпанія «Акцент», Редакція газети «Полісся»

                                                            Щороку

 

4. Організація та проведення засідань у форматі «круглих столів» з актуальних питань соціальної роботи з дітьми з метою пошуку та впровадження прогресивних шляхів та методів підвищення рівня їх правової культури, удосконалення взаємодії органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей Шосткинської міської ради, сектор у справах сім’ї та молоді Шосткинської міської ради, Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді, Управління освіти Шосткинської міської ради, Шосткинське міськрайонне управління юстиції

Постійно.

 

5. Проведення моніторингу щодо рівня знань учнями та молоддю чинного законодавства, що регулює питання сімейних, спадкових правовідносин, виконання рішень судів, кримінального, цивільного, екологічного права тощо, узагальнення його підсумків. Вивчення ефективності правоосвітньої діяльності, попиту на правову інформацію та правову допомогу.

Служба у справах дітей Шосткинської міської ради, сектор у справах сім’ї та молоді Шосткинської міської ради, Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Управління освіти Шосткинської міської ради, Шосткинське міськрайонне управління юстиції

Щороку

 

6. Активізація пропагандистської діяльності з роз'яснення серед різних верств населення змісту політико-правових реформ, норм Конституції України, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших нормативно-правових актів, у тому числі шляхом проведення єдиних днів правового інформування населення та залучення до їх проведення найбільш кваліфікованих спеціалістів у галузі права.

Відділ з питань внутрішної політики Шосткинської міської ради

 Постійно 

 

7. Забезпечення бібліотек юридичною літературою, електронними носіями інформації. Інформування населення про новини в законодавстві шляхом оформлення у бібліотеках міста постійно діючих книжкових виставок, стендів літератури з правової тематики. Проведення в закладах культури лекцій, бесід, консультацій для громадян з правових питань за участю працівників органів виконавчої влади,  правоохоронних органів, Шосткинського  міськрайонного управління юстиції

Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради, Шосткинське міськрайонне управління юстиції

Постійно

 

8. Забезпечення проходження виробничої практики, стажування студен­тів, які навчаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів Сумської області, у виконавчих органах, Шосткинській міській раді, Шосткинському міськрайонному управлінні юстиції,

                  Юридичний відділ Шосткинської міської 

                  ради, Шосткинське міськрайонне

 управління юстиції

Щороку

 

9. Сприяння упровадженню системи безоплатної правової допомоги, що має забезпечити кваліфікований захист прав людини, створенню та функціонуванню громадських приймалень консультативних пунктів та інших доступних широким верствам населення форм надання правової допомоги.

Юридичний відділ Шосткинської міської ради, Шосткинське міськрайонне управління юстиції, Шосткинська міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Управління Пенсійного фонду України в м.Шостка, Шосткинська міжрайонна  державна податкова інспекція  у Сумській області

                                                        Постійно

 

10. Забезпечення висвітлення на офіційному  веб-сайті Шосткинської міської ради актуальних правових питань.

Юридичний відділ Шосткинської міської ради, відділ з питань внутрішної політики Шосткинської міської  ради, Шосткинське міськрайонне управління юстиції

Постійно

 

         11. Сприяння розвитку мережі навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням правознавства, роботі гуртків, студій, запровадженню нових форм правоосвітньої, правовиховної діяльності серед дітей та учнівської молоді, запровадження циклів телепередач щодо профілактики та запобігання проявам негативних явищ в учнівському та студентському середовищ

Управління освіти Шосткинської міської ради, служба у справах дітей Шосткинської міської ради, сектор у справах сім’ї та молоді Шосткинської міської ради, Шосткинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Телерадіокомпанія  «Акцент»

                                                        Постійно

 

14. Широке інформування населення щодо правової політики держави, стану законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини та проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня знань про державу і право.

Юридичний відділ Шосткинської міської ради, сектор у справах сім’ї та молоді Шосткинської міської ради, управління освіти Шосткинської міської ради, Шосткинське міськрайонне управління юстиції

Щороку

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"